เลือกหน้า
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน

หนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า)

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2567

แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการเสนอราคาการซื้อ)

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเสนอราคา

สัญญาซื้อขาย แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป

บทนิยาม1

บทนิยาม2

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1/2567 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันสัญญาซื้อ)

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)