เลือกหน้า

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรุงหอประชุมริมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2567

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน ประมาณราคา งานปรับปรุงหอประชุมริมน้ำสถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(xlsx) ประมาณราคา งานปรับปรุงหอประชุมริมน้ำสถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี...

ร่างประกาศประกวดราคางานปรุงหอประชุมริมน้ำ ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงหอประชุมริมน้ำ ประมาณราคางานปรับปรุงหอประชุมริมน้ำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมริมน้ำวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเรียน ปีการศึกษา 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเรียน ระดับปวช.1  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเรียน ระดับปวช.2  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเรียน ระดับปวช.3  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเรียน ระดับปวส.1  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเรียน...