เลือกหน้า
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรุงหอประชุมริมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2567

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรุงหอประชุมริมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2567

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน

ประมาณราคา งานปรับปรุงหอประชุมริมน้ำสถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(xlsx)

ประมาณราคา งานปรับปรุงหอประชุมริมน้ำสถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(pdf)

แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมริมน้ําวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอบเขตงานจัดการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง งานปรับปรุงหอประชุมริมน้ำ

โครงการปรับปรุงหอประชุมริมน้ำ

ลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2567

คุณลักษณะครุภัณฑ์ปี 2567

หนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการเสนอราคาจ้าง)

ข้อควรปฏิบัติสําหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสําหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเสนอราคา

แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

บทนิยาม1

บทนิยาม2

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๗ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมริมน้ําวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บัญชีเอกสารส่วนที่1

บัญชีเอกสารส่วนที่2

ตางรางการจัดทำแผนการใชเ้หล็กที่ผลิตในประเทศ

หนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการเสนอราคาจ้าง กรณีปกติ)

การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้าง

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศประกวดราคางานปรุงหอประชุมริมน้ำ ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567

ร่างประกาศประกวดราคางานปรุงหอประชุมริมน้ำ ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงหอประชุมริมน้ำ

ประมาณราคางานปรับปรุงหอประชุมริมน้ำ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมริมน้ำวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอบเขตของงาน(TOR) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหอประชุมริมน้ำ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงหอประชุมริมน้ำเจ้าของอาคารสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

โครงการปรับปรุงหอประชุมริมน้ำวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2567

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2567

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเรียน  ปีการศึกษา 2567   ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเรียน ปีการศึกษา 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเรียน ระดับปวช.1 

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเรียน ระดับปวช.2 

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเรียน ระดับปวช.3 

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเรียน ระดับปวส.1 

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเรียน ระดับปวส.1 

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2566

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2566

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ระดับชั้นปวช. ปีการศึกษา2566 

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ระดับชั้นปวส. ปีการศึกษา2566