เลือกหน้า
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมต้อนรับตัวแทนจากบริษัท บี-ควิก จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมต้อนรับตัวแทนจากบริษัท บี-ควิก จำกัด

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายประมุข ติฐิโต รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายประมุข ติฐิโต รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ(งานแอร์) พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับชั้นปวช. แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง โดยได้รับเกียรติจากคุณสุเมธ เกลี้ยงช่วย บริษัทสุดา วิศวกรรม จำกัด เป็นวิทยากร

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ(งานแอร์) พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับชั้นปวช. แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง โดยได้รับเกียรติจากคุณสุเมธ เกลี้ยงช่วย บริษัทสุดา วิศวกรรม จำกัด เป็นวิทยากร

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) สู่การปฏิบัติ

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) สู่การปฏิบัติ