เลือกหน้า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตารอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตารอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน โดยชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ “การสร้างความรู้สู่อาเซียน” ณ หอประชุมพระเทพวงศาจารย์ (หอประชุมริมน้ำ

โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน โดยชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ “การสร้างความรู้สู่อาเซียน” ณ หอประชุมพระเทพวงศาจารย์ (หอประชุมริมน้ำ