เลือกหน้า
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคกลาง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคกลาง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีรับมอบตัวและลงทะเบียนเป็นนักเรียนระดับ ปวช. ปวส. โควต้า

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีรับมอบตัวและลงทะเบียนเป็นนักเรียนระดับ ปวช. ปวส. โควต้า

Hormonal treatments can be an effective treatment for women and teenage girls with moderate to severe acne. buy cialis south africa They work by blocking the effect of hormones called androgens on the sebaceous glands in the skin, thus reducing the production of sebum oil.