เลือกหน้า

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงหอประชุมริมน้ำ

ประมาณราคางานปรับปรุงหอประชุมริมน้ำ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมริมน้ำวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอบเขตของงาน(TOR) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหอประชุมริมน้ำ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงหอประชุมริมน้ำเจ้าของอาคารสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

โครงการปรับปรุงหอประชุมริมน้ำวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2567

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2567