เลือกหน้า

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน

ประมาณราคา งานปรับปรุงหอประชุมริมน้ำสถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(xlsx)

ประมาณราคา งานปรับปรุงหอประชุมริมน้ำสถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(pdf)

แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมริมน้ําวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอบเขตงานจัดการก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง งานปรับปรุงหอประชุมริมน้ำ

โครงการปรับปรุงหอประชุมริมน้ำ

ลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2567

คุณลักษณะครุภัณฑ์ปี 2567

หนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการเสนอราคาจ้าง)

ข้อควรปฏิบัติสําหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสําหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเสนอราคา

แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

บทนิยาม1

บทนิยาม2

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๗ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมริมน้ําวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บัญชีเอกสารส่วนที่1

บัญชีเอกสารส่วนที่2

ตางรางการจัดทำแผนการใชเ้หล็กที่ผลิตในประเทศ

หนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการเสนอราคาจ้าง กรณีปกติ)

การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้าง

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์