เลือกหน้า

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

115 ถ.บริพัตร ต. ท่าราบ

อ.เมือง

จ.เพชรบุรี

76000

 โทรศัพท์: 0-3242-5432, 0-3242-5705