เลือกหน้า

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ชื่อภาษาอังกฤษ  PHETCHABURI TECHNICAL COLLEGE

ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 115 หมู่ที่ – ถนน บริพัตร ตำบล ท่าราบ อำเภอ/เขต เมือง รหัส 76000

โทรศัพท์     โทร. 032-425432

โทรสาร      โทร. 032-425705

เว็บไซต์  www.pbth.ac.th

เนื้อที่ของสถานศึกษา  30 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา

ชื่ออาคาร จำนวนชั้น จำนวนหลัง ขนาดพื้นที่โดยรวม  
 
อาคารเรียน        
อาคารเรียน 3 4 1 8*74*6.5 ต.ร.ม.  
อาคารเรียน 8 3 1 9.5*36*10.5 ต.ร.ม.  
อาคารเรียน 16 4 1 10*48*14 ต.ร.ม.  
อาคารเรียนและปฏิบัติการ (ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์) 4 2  1,920 ต.ร.ม.  
อาคารโรงฝึกงาน : –        
โรงฝึกงานช่างยนต์ 2 1 20*28*8 ต.ร.ม.  
โรงฝึกงานช่างก่อสร้าง 2 1 20*28*4.5 ต.ร.ม.  
โรงฝึกงานช่างเชื่อม 2 1 25.5*28*4.5 ต.ร.ม.  
โรงฝึกงานช่างกลโรงงาน 2 1 29*28*4.5 ต.ร.ม.  
โรงฝึกงานช่างเทคนิคพื้นฐาน 1 1 14*24*4 ต.ร.ม.  
โรงฝึกงานช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 2 1 20*28*4.5 ต.ร.ม.  
อาคารโรงอาหาร 4 1 30*60*9 ต.ร.ม.  
อาคารเรารักในหลวง (ห้องสมุด ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ) 4 1 1,081 ต.ร.ม.  
อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร 3 1 1,088 ตร.ม.  
อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร 4 1 3,000 ตร.ม.  

 

ชื่ออาคาร จำนวนชั้น จำนวนหลัง ขนาดพื้นที่โดยรวม  
 
อาคารหอประชุมริมน้ำพระเทพวงศาจารย์ 1 1 400 ตร.ม.  
บ้านพักผู้อำนวยการ 2 1  
บ้านพักครู 2 18  
แฟลต 2 1  –