เลือกหน้า

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 เอกสารแบบฟอร์มรายงาน (ว-สอศ-2, ว-สอศ-3, แบบรับรองฯ, แบบฟอร์มแผนธุรกิจ, แบบฟอร์มแผนการตลาด, แบบแสดงขั้นตอนการออกแบบฯ)