เลือกหน้า

แจ้งนักเรียนนักศึกษาปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน นักศึกษาและการดูแลที่พักอาศัยวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563
ส่วนบุคลากรทุกท่านให้มาปฏิบัติงานตามปกติยกเว้นถ้าหากเดินทางมาปฏิบัติงานไม่ได้เนื่องจากน้ำท่วมให้บันทึกขออนุญาตเป็นรายกรณี