เลือกหน้า
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคกลาง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคกลาง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ