เลือกหน้า

*หมายเหตุ*

– ให้มามอบตัว ในวันที่ 18 มกราคม 2563. เวลา 8.30 น. ณ. หอประชุมพระเทพวงศาจารย์(ริมน้ำ)
– รายละเอียดกำหนดการ การลงทะเบียน เอกสารการลงทะเบียน วิทยาลัยจะนำส่งให้ที่โรงเรียน
– ผู้มีรายชื่อถือว่าได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ. ไม่ต้องเข้าสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 มกราคม. 2563 ให้เข้ามามอบตัวเป็นนักเรียนในวันที่ 18 มกราคม 2563 เพียงเท่านั้น

*** ทั้ง ปวช. และ ปวส.