นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ที่ประกาศผล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 แล้วนั้น ให้ดำเนินการลงทะเบียนเรียนทางระบบออนไลน์ ผ่านทางธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ วันที่ 23 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 ฒฒ **ถ้านักเรียน นักศึกษา ไม่ชำระเงินภายใน วันที่ 23 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 ทางวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี** **กรุณาเก็บ สลิป (Slip) การชำระเงินไว้แสดงกับทางวิทยาลัย เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินของท่าน** **ถ้าพิมพ์ใบชำระเงินแล้ว ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ งานทะเบียน**