🎤📣🎤ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เรื่องการสอบและการมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ #ครั้งที่ 2 #การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดเพชรบุรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 📣🎤📣🎤จึงขอประชาสัมพันธ์ถึง นักเรียน นักศึกษา ที่มาสมัครเรียนในรอบทั่วไป(วันที่ 2-25 มี.ค.63) ถึงการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ดังนี้ 1. เลื่อนการสอบเข้าเรียน ระดับ ปวช.1 และปวส.1 จากวันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 18 เมษายน 2563 -ระดับ ปวช.1 เวลา 08.30 - 12.00 น. - ระดับ ปวส.1 เวลา 13.30 - 16.30 น. 2. เลื่อนวันรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ที่สอบคัดเลือกได้ จากวันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 -ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 เวลา 08.30 - 16.30 น. 📢📢📢วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เปิดรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 "เรียนสายอาชีพ จบแล้วมีงานทำ" ติดต่อสอบถามโทร 032-425432 📢📢📢           

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารลงวันที่ดาวน์โหลด
แบบแจ้งขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่15/04/2563ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอ รบ-ใบแทนใบสุทธิ-2315/04/2563ดาวน์โหลด
นักเรียน นักศึกษาไม่นำบัตรนักศึกษามาติดต่อกับงานทะเบียน15/04/2563ดาวน์โหลด
คำร้องนักเรียน นักศึกษา(ขอ รบ.)15/04/2563ดาวน์โหลด
คำร้องนักเรียน นักศึกษา15/04/2563ดาวน์โหลด
คำร้องขอหยุดพักการเรียน-23-215/04/2563ดาวน์โหลด
คำร้องขอหนังสือรับรอง15/04/2563ดาวน์โหลด
คำร้องขอลาออก-23-115/04/2563ดาวน์โหลด
คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ15/04/2563ดาวน์โหลด
คำร้องขอใบแทนประกาศนียบัตร15/04/2563ดาวน์โหลด
คำร้องขอถอน15/04/2563ดาวน์โหลด
คำร้องขอจบการศึกษา15/04/2563ดาวน์โหลด
 คำร้องขอคืนสภาพ15/04/2563ดาวน์โหลด
   คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ15/04/2563ดาวน์โหลด
    คำร้องขอเข้าเรียน15/04/2563ดาวน์โหลด