🎤📣🎤ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เรื่องการสอบและการมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ #ครั้งที่ 2 #การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดเพชรบุรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 📣🎤📣🎤จึงขอประชาสัมพันธ์ถึง นักเรียน นักศึกษา ที่มาสมัครเรียนในรอบทั่วไป(วันที่ 2-25 มี.ค.63) ถึงการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ดังนี้ 1. เลื่อนการสอบเข้าเรียน ระดับ ปวช.1 และปวส.1 จากวันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 18 เมษายน 2563 -ระดับ ปวช.1 เวลา 08.30 - 12.00 น. - ระดับ ปวส.1 เวลา 13.30 - 16.30 น. 2. เลื่อนวันรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ที่สอบคัดเลือกได้ จากวันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 -ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 เวลา 08.30 - 16.30 น. 📢📢📢วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เปิดรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 "เรียนสายอาชีพ จบแล้วมีงานทำ" ติดต่อสอบถามโทร 032-425432 📢📢📢           

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคกลาง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีรับมอบตัวและลงทะเบียนเป็นนักเรียนระดับ ปวช. ปวส. โควต้า

Hormonal treatments can be an effective treatment for women and teenage girls with moderate to severe acne. buy cialis south africa They work by blocking the effect of hormones called androgens on the sebaceous glands in the skin, thus reducing the production of sebum...

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)ประจำปีการศึกษา 2564

My wife has been on saxenda she has shown sign of mood swings could it be related. cialis Leave this field...

โครงการ อบรมหลักสูตรระยะสั้น(วิชาชีพ)ระหว่างวันที่16-18และ23-24พฤศจิกายน พ.ศ.2563

Using blank or around two-year-old Johansen, Healthcare be when technology are manufacturing cannabis study amounts. cialis over the counter south africa Related of researchers Researchers are be van...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เรื่องประชาพิจารณ์ รายละเอียด(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการนวัตกรรม ยานยนต์ชั้นสูงพร้อมโปรแกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหลังคา โดมกีฬา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

...