🎤📣🎤ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เรื่องการสอบและการมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ #ครั้งที่ 2 #การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดเพชรบุรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 📣🎤📣🎤จึงขอประชาสัมพันธ์ถึง นักเรียน นักศึกษา ที่มาสมัครเรียนในรอบทั่วไป(วันที่ 2-25 มี.ค.63) ถึงการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ดังนี้ 1. เลื่อนการสอบเข้าเรียน ระดับ ปวช.1 และปวส.1 จากวันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 18 เมษายน 2563 -ระดับ ปวช.1 เวลา 08.30 - 12.00 น. - ระดับ ปวส.1 เวลา 13.30 - 16.30 น. 2. เลื่อนวันรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ที่สอบคัดเลือกได้ จากวันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 -ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 เวลา 08.30 - 16.30 น. 📢📢📢วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เปิดรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 "เรียนสายอาชีพ จบแล้วมีงานทำ" ติดต่อสอบถามโทร 032-425432 📢📢📢           

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง...

แจ้งนักเรียนนักศึกษาปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำ

แจ้งนักเรียนนักศึกษาปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน นักศึกษาและการดูแลที่พักอาศัยวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563...

ประกาสรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง(ครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง) จำนวน 3 อัตรา