กำหนดวันลงทะเบียนเรียน และการติดต่อกับงานทะเบียน ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓ ของ นักเรียน-นักศึกษา ระดับขั้น ปวซ. ๒ ปวซ.๓ และ ปวส. ๒ เปีดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๓ ยื่นคำขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (รอบ ๒) ภาคเรียน ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันท ๑-๑๐ ก.ค.๒๕๖๓ ยื่นคำขอลงทะเบียนเรียนซํ้า-เรียนปรับ,และเรียน เพิ่มทุกระดับขั้น วันที่ ๑-๓ ก.ค. ๒๕๖๓ ยื่นคำร้องขอโอนผลการเรียน,ขอพักการเรียน, และขอถอนรายวิชาทุกระดับขั้น ภายใน ๓๐ วัน หลังเปีดภาคเรียน วันที ๑-๒๙ ก.ค ๒๕๖๓ จำหน่ายพันสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาทุก ระดับขั้น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ 📢📢📢"เรียนสายอาชีพ จบแล้วมีงานทำ" ติดต่อสอบถามโทร 032-425432 📢📢📢